Privacy Policy

I.Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon voor wat betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Demolition and recycling equipment BV

De Hork 32

5431 NS Cuijk

Nederland

Tel.: +31 (0)485 44 2300

Fax: +31(0) 485 442120

E-mail: info@demarec.com

Website: https://www.demarec.com

vertegenwoordigt door:

Managing director: Marcel Vening

II.Naam en adres van de toezichthouder op gegevensbescherming

De verantwoordelijke toezichthouder op gegevensbescherming is:

Christian Paulus

Paulus & Rechenberg GmbH

Zimmersmühlenweg 27

61440, Oberursel

Duitsland

Tel.: +49 (0)69 202329-0

Fax: +49 (0)69 202329-199

E-mail: datenschutz@paulus-rechenberg.de

III.Algemeen inzake gegevensverwerking

1.Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe uitsluitend, voor zover dit noodzakelijk is, voor het beschikbaar stellen van een functionerende website als ook van onze inhoud en de prestaties. De verwerking van de persoonsgegevens van onze gebruikers geschiedt regelmatig en uitsluitend na instemming van de gebruiker. Een uitzondering is in dergelijke gevallen van toepassing, waarin een vorig verzoek voor een instemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2.Juridische grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens een instemming van de betrokkene vragen, dient art. 6 lid 1 sub. a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als juridische basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract, en de overeenkomstsluitende partij de betrokkene is, dient art. 6 lid 1 sub. b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als juridische basis. Dit is ook van toepassing voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract, en de overeenkomstsluitende partij de betrokkene is, dient art. 6 lid 1 sub. b AVG als juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 sub. b AVG als juridische basis.

Is de verwerking voor het behoud van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk  en overwegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene het eerstgenoemde belang niet, dient art. 6 lid 1 sub. f AGV als juridische basis.

3.Wissen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra de doelstelling van opslag vervalt. Een opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever binnen het recht van de Unie middels verordeningen, wettelijke bepalingen of overige voorschriften, waar de verantwoordelijke aan onderworpen is, wordt voorzien. Het blokkeren of wissen van gegevens vindt ook plaats, als een door de vermelde normen voorgeschreven opslagduur verloopt, behalve als een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten van een contract of het uitvoeren van een contract bestaat.

IV.Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens als onze internetsite wordt opgeroepen, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de opgeroepen computer. Ook zal de provider van deze pagina’s automatisch informatie verzamelen en opslaan in de zogeheten logbestanden, die uw browser automatisch aan ons verzendt.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 1. Browsertype en browserversie
 2. Gebruikt besturingssysteem
 3. Referrer URL
 4. Host-naam van de computer die toegang zoekt
 5. Tijdstip van de serveraanvraag
 6. IP-adres

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens, samen met overige persoonsgegevens van de gebruiker, worden niet opgeslagen.

2.Juridische grondslag voor de gegevensverwerking

Juridische grondslag voor het tijdelijk opslaan van gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 sub f AVG.

3.Doel van de gegevensverwerking

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk, om het leveren van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logbestanden wordt gedaan om de werking van de website te kunnen waarborgen. Bovendien worden deze gegevens door ons gebruikt om de website te optimaliseren en voor het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Het analyseren van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet binnen deze context plaats.

Ook in deze doelstellingen ligt ons rechtmatig belang aan gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG.

4.Duur van de opslag

De gegevens worden geanonimiseerd en na 50 maanden definitief gewist.

Dit geldt ook bij het opslaan van gegevens in logbestanden.

5.Mogelijkheid tot bezwaar maken en opheffing

De registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk om de internetsite te kunnen gebruiken. Hierop bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

V.Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser, resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website opent, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die een unieke identificatie van de browser bij het herhaald oproepen van de website mogelijk maakt.

Wij plaatsen cookies, om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Enkele elementen van onze internetsite eisen dat de op te roepen browser ook na het bladeren kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden hierbij de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

 • Taalinstellingen
 • Resolutie

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van het zoekgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze wijzen kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

 • Frequentie van het oproepen van pagina’s
 • Toepassen van website-functies

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker worden door technische voorzieningen gepseudonimiseerd. Daarbij is een toewijzing van de gegevens aan de gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet gezamenlijk met overige persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

U kunt uw browser ook dusdanig instellen dat cookies worden gedeactiveerd. Hierbij moet in acht worden genomen dat dan niet meer de volledige functionaliteit van de websiteweergave kan worden gewaarborgd.

b) Juridische grondslag voor de gegevensverwerking

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruik van cookies vindt u in art. 6 lid 1 sub f AVG.

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruik van technisch noodzakelijke cookies vindt u in art. 6 lid 1 sub f AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is, om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze internetpagina kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het bladeren weer wordt herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Overnemen van taalinstellingen

De door de technisch noodzakelijke cookies verkregen gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

e) Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar maken en opheffing

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze site verzonden. Daarom behoudt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd worden uitgevoerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

VI.Contactformulier en e-mailcontact

1.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina bevindt zich een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik wil maken, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Bericht

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd

Voor de verwerking van gegevens wordt in het kader van de verzending om uw instemming verzocht en naar deze verklaring voor gegevensbescherming gewezen.

Als alternatief is een contactopname via het reeds ter beschikking gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die via de e-mail worden verzonden. Dit zelfde geldt wanneer men een brochure download. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

– E-mailadres
– (Bedrijfs)naam

In deze situatie zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

2.Juridische grondslag voor de gegevensverwerking

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is het verlenen van een instemming van de gebruiker op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens die worden overgedragen tijdens het verzenden van een e-mail is in art. 6 lid 1 sub f AVG. Is het e-mailcontact gericht op het afsluiten van een contract, dan is de aanvullende juridische grondslag voor het verwerken op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG van toepassing.

3.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm wordt door ons uitsluitend verwerkt voor het opnemen van contact. Bij contactopname per e-mail behoort ook het vereiste rechtmatige belang aan de verwerking van gegevens.

De overige tijdens het verzenden verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te vermijden en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4.Duur van de opslag

De gegevens worden na 7 dagen geanonimiseerd, na 9 weken definitief gewist.

5.Mogelijkheid tot bezwaar maken en opheffing

De gebruiker heeft te allen tijd de mogelijkheid om zijn instemming tot het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken voor het opslaan van de persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Het bezwaar kan per e-mail of post worden ingediend. In de Impressum worden de vereiste contactgegevens hiertoe vermeld.

Alle persoonsgegevens die met betrekking tot de contactopname worden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VII.Solliciteren per e-mail

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U heeft de mogelijkheid om ons een sollicitatie per e-mail te sturen. Bij het verzenden per e-mail wordt door onze server de volgende gegevens geprotocolleerd:

 • Adres van de afzender
 • Datum en tijd
 • Adres van de ontvanger
 • Onderwerp
 • Inhoud van het bericht
 • Evt. documentatie

In deze situatie zullen geen sollicitatiegegevens aan derden worden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken binnen het sollicitatieproces.

 1. Juridische grondslag voor de gegevensverwerking

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is het verlenen van een instemming van de gebruiker op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens die worden overgedragen tijdens het verzenden van een e-mail is in art. 6 lid 1 sub f AVG. Aanvullend is de juridische grondslag bij het verzenden van een e-mail voor het afsluiten van een werk- resp. opleidingscontact op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG.

 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit uw sollicitatiegegevens en uit uw e-mail wordt door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw sollicitatie binnen het sollicitatieprocedure en de contactopname met u. Bij het aanstellen en de contactopname per e-mail behoort ook het vereiste rechtmatige belang aan de verwerking van gegevens.

 1. Duur van de opslag

De gegevens van de sollicitatie incl. de bijlagen worden tot drie maanden na het afronden van het sollicitatieprocedure bewaard. Bij een aanstelling worden deze gegevens in het kader van de contractrelatie bij uw gegevens opgeslagen.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar maken en opheffing

De gebruiker heeft te allen tijd de mogelijkheid om zijn instemming tot het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken voor het opslaan van de persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de sollicitatieprocedure niet worden voortgezet.

Het bezwaar kan per e-mail of post worden ingediend. In de Impressum worden de vereiste contactgegevens hiertoe vermeld.

Alle persoonsgegevens die met betrekking tot de contactopname worden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VIII.Nieuwsbrief

1.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina bestaat de mogelijkheid om uw te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Hierbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoerscherm aan ons verzonden.

Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

 • Het IP-adres van de computer die toegang zoekt
 • Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure om uw instemming verzocht en naar deze verklaring voor gegevensbescherming gewezen.

In deze situatie met betrekking tot de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief .

2.Juridische grondslag voor de gegevensverwerking

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens na het aanmelden op de nieuwsbrief door de gebruiker is het verlenen van een instemming van de gebruiker op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG.

3.Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen.

Het verzamelen van overige persoonsgegevens in het kader van het aanmeldingsproces wordt gebruikt om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te vermijden.

4.Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het betreffende doeleinde niet meer vereist zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt zo lang het abonnement op de nieuwsbrief  actief is, opgeslagen.

De overige in het kader van het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens worden in principe na een periode van zeven dagen gewist.

5.Mogelijkheid tot bezwaar maken en opheffing

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiertoe bevindt zich in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

Hiermee is ook het herroepen van de instemming voor het opslaan van de tijdens het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk.

6.Nieuwsbrief-verzending via MailChimp

Het verzenden van onze e-mail-nieuwsbrief geschiedt via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS (http://www.mailchimp.com/), waaraan wij de door u verstrekte gegevens tijdens de nieuwsbriefaanmelding zullen verstrekken. Deze verstrekking geschiedt overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f DSGVO en dient ons rechtmatig belang voor het gebruik van een effectieve, veilige en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Let op dat uw gegevens in principe naar een server van MailChimp in de VS worden verzonden en aldaar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie voor het verzenden en het statistisch analyseren van de nieuwsbrief in opdracht van ons. Voor het analyseren bevatten de verzonden e-mails zogeheten web-beacons, resp. trackings-pixels die een-pixel-beeldbestanden weergeven die op onze website zijn opgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of de nieuwsbrieven worden geopend en op welke links worden geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bijv. het tijdstip van oproepen, het IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en worden niet aan uw verdere persoonsgegevens gekoppeld, een rechtstreekse koppeling naar uw persoonsgegevens is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvanger.
Als u bezwaar heeft tegen de gegevensanalyse voor statistische analysedoeleinden, moet u zich niet langer abonneren op de nieuwsbrief.
Daarnaast kan MailChimp deze gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG zelf voor eigen rechtmatig belang gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen services alsook voor doeleinden met betrekking tot marktresearch, om vast te stellen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvanger echter niet om deze zelf aan te schrijven of te verstrekken aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsopdracht (“Data-Processing-Agreement”) op basis van de standaard contractclausules van de Europese Commissie afgesloten, om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkingsopdracht kan bij interesse worden ingezien op het volgende internetadres: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.
MailChimp is bovendien gecertificeerd conform de Amerikaanse-Europese gegevensbeschermingsnormen “Privacy Shield” en verplicht zich daarmee om de Europese gegevensbeschermingsnormen in acht te nemen.
De gegevensbeschermingsvoorschriften van MailChimp kunt u hier lezen: https://mailchimp.com/legal/privacy/

IX.Gebruik van Social Media: Video’s

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en de weergave van video’s van de aanbieder “Youtube”, die valt onder Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Hierbij wordt de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus gebruikt, waarbij volgens de aanbiedergegevens de gebruikersgegevens pas bij weergave van de video(‘s) worden opgeslagen. Als de weergave van ingebedde YouTube-video’s wordt gestart, plaatst de aanbieder “YouTube” cookies, om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Overeenkomstig de aanwijzingen van “YouTube”, worden deze gegevens onder meer gebruikt voor het registreren van videostatistieken, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en om misbruik sneller te kunnen achterhalen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen, zodra u op een video klikt. Als u de toewijzing aan uw profiel door YouTube niet wenst, moet u zich eerst afmelden voordat u op de activeringsknop klikt. Google bewaart uw gegevens (zelfs van niet ingelogde gebruikers) als gebruiksprofiel en analyseert deze. Een dergelijke analyse geschiedt met name overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG op basis van het rechtmatig belang van Google en de koppeling van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of benodigde vormgeving van zijn website. U kunt bezwaar maken tegen het vormen van een dergelijk gebruikersprofiel, waarbij u zich hierbij tot YouTube moet richten.

Ongeacht de weergave van de ingebedde video wordt telkens als deze website wordt geopend, een verbinding naar het Google-netwerk “DoubleClick” gemaakt, wat verdere gegevensverwerkingsprocessen kan activeren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.

Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” gecertificeerd, en waarborgt het in acht nemen van de Europees geldende gegevensbeschermingsniveaus.

Overige informatie betreffende de gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de verklaring voor gegevensbescherming van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

X.Online marketing

1.Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords de Conversion-Tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google AdWords) op externe websites u attent te maken op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes vaststellen, hoe succesvol de afzonderlijke reclamemiddelen zijn. Wij volgen hiermee de interesse, om u reclames te tonen die uw interesse hebben, om onze website voor uw aantrekkelijker vorm te geven en om een redelijke berekening van reclamekosten te bewerkstelligen.

De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst, zodra een gebruiker op een van de Google geschakelde AdWords-weergave klikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verstreken, kunnen zowel Google als wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site verder is geschakeld. Elk Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de Conversion-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om de Conversion-statistieken voor AdWords-klanten aan te maken, die voor Conversion-Tracking hebben besloten. De klanten ervaren het totaal aantal gebruikers, die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgeschakeld die is voorzien van een Conversion-Tracking-tag. Er wordt echter geen informatie verstrekt, waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik blokkeren, door de Cookie van Google Conversion-Trackings via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen deactiveert. Zo wordt u dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen. Wij gebruiken Google AdWords op grond van ons rechtmatig belang in een doelgerichte advertentie conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” gecertificeerd, en waarborgt het in acht nemen van de Europees geldende gegevensbeschermingsniveaus.

Via het volgende internetadres ontvangt u verdere informatie over de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor uw weergaven ook permanent deactiveren, door deze door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware te blokkeren of door de beschikbare browser plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Let op dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden, als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

2.Google AdWords Remarketing

Onze website gebruikt de functies van Google AdWords Remarketing, hiermee maken wij reclame voor deze website in de Google zoekresultaten alsook op websites van derden. Aanbieder is Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Hiertoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch middels een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte sites adverteren mogelijk maakt dat gebaseerd is op uw interesse. De verwerking geschiedt op basis van ons rechtmatig belang betreffende optimale marketing van onze website, conform art. 6, lid 1 sub f AVG.

Een verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats voor zover u bij Google hebt ingestemd, dat uw internet- en app-browsergeschiedenis van Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en de informatie uit uw Google-account mag worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties die u op het web hebt bekeken. Als u in dit geval tijdens het bezoeken van onze website bij Google bent aangemeld, gebruikt Google uw gegevens, samen met de Google Analytics-gegevens, om lijsten met doelgroepen voor apparaatoverlappende marketing aan te maken en te definiëren. Hierbij worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk gekoppeld aan de Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt het plaatsen van cookies voor advertentiegegevens permanent deactiveren door onder de volgende link de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Als alternatief kunt u zich bij Digital Advertising Alliance met internetadres www.aboutads.info laten informeren over het plaatsen van cookies en instellingen hierop aanbrengen. Ten slotte kunt u uw browser dusdanig instellen dat u op de hoogte wordt gehouden over het plaatsen van cookies en afzonderlijk over het accepteren hiervan of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algeheel uit te sluiten. Bij het niet accepteren van de cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” gecertificeerd, en waarborgt het in acht nemen van de Europees geldende gegevensbeschermingsniveaus.

Verdere informatie en de voorwaarden betreffende de gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunt u hier lezen: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

XI.Tools en overige

1.Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Deze functie wordt met name gebruikt om vast te stellen of een invoer door een natuurlijk persoon wordt gedaan of voor misbruik door een machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en eventuele overige van Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens aan Google en geschiedt overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons rechtmatig belang voor het vaststellen van individuele menselijke handelingen op internet en het vermijden van misbruik en spam.

Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” gecertificeerd, en waarborgt het in acht nemen van de Europees geldende gegevensbeschermingsniveaus.

Verdere informatie betreffende Google reCAPTCHA alsook de gegevensbeschermingsverklaring van Google kunt u vinden onder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

2.  Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Via het gebruik van deze dienst wordt onze locatie weergegeven en een eventuele route aangeduid.

Al bij het oproepen van subpagina’s, waaraan de kaarten van Google Maps is gekoppeld, zal informatie over uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) aan de servers van Google in de VS worden verzonden en aldaar worden opgeslagen. Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel door Google niet wenst, moet u zich eerst afmelden voordat u op de activeringsknop klikt. Google bewaart uw gegevens (zelfs van niet ingelogde gebruikers) als gebruiksprofiel en analyseert deze. Een dergelijke analyse geschiedt met name overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG op basis van het rechtmatig belang van Google en de koppeling van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of benodigde vormgeving van zijn website. U kunt bezwaar maken tegen het vormen van een dergelijk gebruikersprofiel, waarbij u zich hierbij tot Google moet richten.

Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” gecertificeerd, en waarborgt het in acht nemen van de Europees geldende gegevensbeschermingsniveaus.

Als u met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet instemt, bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren, door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze internetsite kan dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u onder http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html bekijken, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Uitvoerige informatie met betrekking tot gegevensbescherming in combinatie met het gebruik van Google Maps vindt u op de internetpagina van Google (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

3.  Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogeheten Web Fonts voor het uniform weergeven van lettertypes die door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google) beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browser-cache om teksten en lettertypen juist te kunnen weergeven.

Voor dit doeleinde moet de door uw gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hiermee krijgt Google de kennis of via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, zal een standaard lettertype van uw computer worden gebruikt.

Google LLC gevestigd in de VS is voor het Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” gecertificeerd, en waarborgt het in acht nemen van de Europees geldende gegevensbeschermingsniveaus.

Overige informatie betreffende Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring van gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

XII.Rechten van de betreffende persoon

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u de betrokkene wat betreft AVG en heeft u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke persoon:

1.Recht op inlichtingen

U kunt bij de verantwoordelijke persoon een bevestiging opvragen, of persoonsgegevens, die u betreffen, door ons worden verwerkt.

Als sprake is van een dergelijke verwekring, kunt u bij de verantwoordelijke persoon de volgende informatie opvragen:

(1)       de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)       die categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)       de ontvanger resp. de categorieën van ontvangers waaraan uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend zullen worden gemaakt;

(4)       het geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierbij niet mogelijk zijn, criteria betreffende de definiëring van het bewaartermijn;

(5)       het bestaat van een recht op rectificatie of wissen van de persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht op bezwaar jegens deze verwerking;

(6)       het bestaan van het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;

(7)       alle beschikbare informatie over de herkomst van gegevens als u de persoonsgegevens niet bij de betrokkene kunt inwinnen;

(8)       het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, volgens art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – uitdrukkelijke informatie over de desbetreffende logica alsook het draagvlak en het nagestreefde effect van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om inlichtingen in te winnen of uw persoonsgegevens aan een derde land of een andere internationale organisatie wordt overgedragen. In deze context kunt u eisen, om middels de geschikte garanties conform art. 46 AVG samen met de overdracht hierover geïnformeerd te worden.

2.Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie en/of volledigheid jegens de verantwoordelijke persoon, voor zover de verwerkte persoonsgegevens, die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet direct de rectificatie uitvoeren.

3.Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende omstandigheden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

(1)       als u de juistheid van de betroffen persoonsgegevens gedurende een bepaalde duur betwist waarbij de verantwoordelijke persoon de mogelijkheid krijgt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)       de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan een beperking op het gebruik van de persoonsgegevens eist;

(3)       de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig heeft, u deze echter voor aanspraak op, uitvoeren van of ter verdediging van het juridische claims nodig heeft, of

(4)       als u bezwaar maakt tegen verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en als nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke persoon ten opzichte van uw redenen zwaarder wegen.

Als de verwerking van de betroffen persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – vanaf de opslag – alleen met uw instemming of voor enige aanspraak, het uitvoeren van of ter verdediging van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon of om willen van bijzonder publiekelijk belang van de Unie of een Lidstaat worden verwerkt.

Als de verwerking volgens bovenvermelde voorwaarden werden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4.Recht op wissen

a)Verplichting tot wissen

U kunt bij de verantwoordelijke persoon eisen dat uw persoonsgegevens direct worden gewist, en de verantwoordelijke persoon is verplicht om deze gegevens direct te wissen, voor zover een van de volgende redenen hierop van toepassing is:

(1)       Uw persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt, niet meer noodzakelijk.

(2)       U trekt uw instemming in, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a AVG beruste en er ontbreekt enige verdere juridische grondslag voor de verwerking.

(3)       U maakt conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van overige rechtmatige redenen voor verwerking die prioriteit hebben of u maakt bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG tegen de verwerking.

            (4)       Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)       Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de Lidstaten, waaraan de voor verwerking verantwoordelijke persoon onderworpen is.

(6)       Uw persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

b)Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke persoon uw persoonsgegevens publiekelijk gemaakt en is hij verplicht conform art. 17 lid 1 AVG deze te wissen, moet hij met in acht neming van de beschikbare technologie en overeenkomstig de implementatiekosten passende maatregelen, ook op technisch vlak, nemen om de toezichthoudende instantie voor gegevensverwerking, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokkene van hem het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft geëist.

c)Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1)       voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
(2)       om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de Lidstaten, waaraan de voor verwerking verantwoordelijke persoon onderworpen is, of een taak die in het algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag wordt vervuld, die aan de verantwoordelijke persoon is overgedragen;
(3)       om redenen in algemeen belang conform art. 9 lid 2 sub h en i alsook art. 9 lid 3 AVG;
(4)       voor in het algemeen belang gelegen archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische researchdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG voor zover het onder lid a) vermelde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate nadelig beïnvloedt, of
(5)       voor aanspraak op, het uitvoeren van of ter verdediging van juridische claims.

5.Recht op informatie

Heeft u het recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke persoon aangetekend, is deze verplicht om alle ontvangers waar uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, deze rectificatie of het wissen van de gegevens of het beperken van de verwerking mede te delen, behalve als dit onmogelijk is of als dit onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft jegens de verantwoordelijke persoon het recht om over deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6.Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke persoon beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare opmaak te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon zonder hindering door de verantwoordelijke persoon, waaraan de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld, te overdragen, voor zover
(1)       de verwerking op een instemming conform art 6 lid1 sub a AVG of art 9 lid 2 sub a AVG of een contract conform art. 6 lid 1 sub b AVG berust en
(2)       de verwerking middels een geautomatiseerde procedure geschiedt.

Met de uitvoering van dit recht hebt u bovendien het recht om te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon wordt overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit geldt niet voor het verwerken van persoonsgegevens die voor het waarnemen van een taak vereist is, die in het algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag wordt vervuld die aan de verantwoordelijke persoon is overgedragen.

7.Recht op bezwaar

U heeft het recht, om wille van redenen die uit uw situatie voortvloeien, te allen tijde tegen verwerking van uw persoonsgegevens, op basis van artikel 6, lid 1 sub e of f AVG, beroep aan te tekenen; dit is ook van toepassing een op deze bepalingen berustende profilering.

De verantwoordelijke persoon verwerkt u persoonsgegevens niet meer, behalve als hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen worden aangetoond, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten, en vrijheden, of de verwerking wordt gebruikt voor het aanspraak maken op, het uitvoeren van of ter verdediging van juridische claims.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om dergelijke marketingdoeleinden tegen te gaan; dit is ook van toepassing voor profiling, voor zover dit met dergelijke direct-marketing in verbinding staat.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden gebruikt.

U heeft de mogelijkheid om in combinatie met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw recht op bezwaar middels een geautomatiseerd proces uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8.Recht op herroepen van de toezeggingsverklaring voor gegevensbescherming

U heeft het recht om uw toezeggingsverklaring voor gegevensbescherming te allen tijde te herroepen. Met het herroepen van de toezegging wordt de rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking, gebaseerd op de toezegging tot aan herroeping, niet aangetast.

9.Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Onverminderd een ander administratief of juridisch rechtsmiddel heeft u het rech op bezwaar bij een toezichthoudende instantie, met name in de Lidstaat van uw verblijfslocatie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke schending, als u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de bepalingen in de AVG.

De toezichthoudende instantie waar het bezwaar werd aangetekend, stelt de klager op de hoogte over de stand en de resultaten van het bezwaar, waaronder de mogelijkheid op een juridisch rechtsmiddel, overeenkomstig art. 78 AVG.

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie is het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Tel. 0981 53 1300, E-mail poststelle@lda.bayern.de, Internet www.lda.bayern.de